AR – nın Əmək Məcəlləsi

“MƏRHƏMƏT” KİMSƏSİZLƏRƏ YARDIM İCTİMAİ BİRLİYİ

Məlumat

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ
ƏMƏK MƏCƏLLƏSİ
MÜNDƏRICAT
(Fəslin başlanğıcına getmək üçün müvafiq fəslin adının üzərində sol düyməni basın)

BÖLMƏLƏR (Fəsillər)
I. ÜMUMİ NORMALAR (1-2)
II. KOLLEKTİV MÜQAVİLƏ VƏ SAZİŞ (3-6)
III. ƏMƏK MÜQAVİLƏSİ (7-12)
IV. İŞ VAXTI (13-14)
V. İSTİRAHƏT VAXTI VƏ İŞÇİLƏRİN MƏZUNİYYƏT HÜQUQLARI (15-23)
VI. ƏMƏK NORMALARI, ƏMƏYİN ÖDƏNİLMƏSİ NORMALARI, QAYDALARI VƏ TƏMİNATLARI (24-27)
VII. ƏMƏK VƏ İCRA İNTİZAMI (28-29)
VIII. İŞƏGÖTÜRƏNİN VƏ İŞÇİNİN QARŞILIQLI MADDİ MƏSULİYYƏTİ (30-32)
IX. ƏMƏYİN MÜHAFİZƏSİ (33-36)
X. QADINLARIN, YAŞI 18-DƏN AZ OLAN İŞÇİLƏRİN VƏ AQRAR SAHƏDƏ ƏMƏK MÜNASİBƏTLƏRİNİN TƏNZİMLƏNMƏSİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ (37-39)
XI. ƏMƏK MÜBAHİSƏLƏRİ (40-45)
XII. İŞÇİLƏRİN SOSİAL SIĞORTASI (46)
XIII. YEKUN NORMALAR (47-48)

İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

FƏSİLLƏR (Maddələr)

I. ÜMUMİ NORMALAR
1. ƏSAS MÜDDƏALAR (1-8)
2. ƏMƏK MÜQAVİLƏSİNİN TƏRƏFLƏRİNİN ƏSAS HÜQUQLARI, VƏZİFƏLƏRİ VƏ ƏMƏK MÜNASİBƏTLƏRİNİN TƏNZİMLƏNMƏSİ SAHƏSİNDƏ ÜMUMİ HÜQUQİ TƏMİNATLARI (9-21)
II. KOLLEKTİV MÜQAVİLƏ VƏ SAZİŞ
3. KOLLEKTİV MÜQAVİLƏ VƏ SAZİŞİN BAĞLANMASININ ÜMUMİ QAYDALARI (22-24)
4. KOLLEKTİV DANIŞIQLAR (25-27)
5. KOLLEKTİV MÜQAVİLƏ (28-34)
6. KOLLEKTİV SAZİŞ (35-41)
III. ƏMƏK MÜQAVİLƏSİ
7. ƏMƏK MÜQAVİLƏSİNİN BAĞLANMASI ƏSASLARI VƏ QAYDASI (42-53)
8. ƏMƏK ŞƏRAİTİ, ƏMƏK FUNKSİYASI VƏ BUNLARIN TƏTBİQİNİ TƏNZİMLƏYƏN HÜQUQ NORMALARI (54-63)
9. İŞÇİLƏRİN VƏ İŞ YERLƏRİNİN ATTESTASİYASININ KEÇİRİLMƏSİNİ TƏNZİMLƏYƏN HÜQUQ NORMALARI (64-67)
10. ƏMƏK MÜQAVİLƏSİNƏ XİTAM VERİLMƏSİNİN ƏSASLARI VƏ QAYDALARI (68-76)
11. ƏMƏK MÜQAVİLƏLƏRİNƏ XİTAM VERİLƏRKƏN İŞÇİLƏRİN TƏMİNATLARI (77-80)
12. ƏMƏK MÜQAVİLƏLƏRİNİN BAĞLANMASI, ŞƏRTLƏRİNİN DƏYİŞDİRİLMƏSİ VƏ XİTAMININ SƏNƏDLƏŞDİRİLMƏSİ QAYDALARI (81-88)
IV. İŞ VAXTI
13. İŞ VAXTININ NÖVLƏRİ VƏ TƏNZİMLƏNMƏSİ QAYDALARI (89-94)
14. İŞ VAXTININ REJİMİ VƏ İŞ VAXTINDAN ARTIQ VAXTDA İŞİN TƏNZİMLƏNMƏSİ QAYDALARI (95-102)
V. İSTİRAHƏT VAXTI VƏ İŞÇİLƏRİN MƏZUNİYYƏT HÜQUQLARI
15. İSTİRAHƏT VAXTI (103-109)
16. MƏZUNİYYƏT HÜQUQU VƏ ONUN TƏMİN EDİLMƏSİ (110-113)
17. ƏMƏK MƏZUNİYYƏTLƏRİNİN MÜDDƏTLƏRİ (114-121)
18. YARADICILIQ VƏ TƏHSİL MƏZUNİYYƏTLƏRİ (122-124)
19. SOSİAL MƏZUNİYYƏTLƏR (125-127)
20. ÖDƏNİŞSİZ MƏZUNİYYƏTLƏR (128-130)
21. MƏZUNİYYƏT HÜQUQUNUN HƏYATA KEÇİRİLMƏSİ QAYDALARI (131-138)
22. MƏZUNİYYƏT VAXTI ÜÇÜN ƏMƏK HAQQININ ÖDƏNİLMƏSİ QAYDALARI (139-142)
23. ƏMƏK MÜNASİBƏTLƏRİNƏ XİTAM VERİLƏRKƏN MƏZUNİYYƏT HÜQUQUNUN TƏNZİMLƏNMƏSİ QAYDASI (143-146)
VI. ƏMƏK NORMALARI, ƏMƏYİN ÖDƏNİLMƏSİ NORMALARI, QAYDALARI VƏ TƏMİNATLARI
24. ƏMƏK NORMALARI VƏ İŞƏMUZD QİYMƏTLƏRİ (147-153)
25. ƏMƏYİN ÖDƏNİLMƏSİ NORMALARI (154-171)
26. ƏMƏK HAQQININ ÖDƏNİLMƏSİNİN FORMALARI, QAYDALARI VƏ ƏMƏK HAQQINDAN TUTULMALAR (172-176)
27. ORTA ƏMƏK HAQQI VƏ ONUN SAXLANILMASI ÜZRƏ TƏMİNATLAR (177-181)
VII. ƏMƏK VƏ İCRA İNTİZAMI
28. ƏMƏK VƏ İCRA İNTİZAMININ TƏMİN EDİLMƏSİ QAYDALARI (182-185)
29. ƏMƏK VƏ İCRA İNTİZAMININ POZULMASINA GÖRƏ İNTİZAM MƏSULİYYƏTİ VƏ ONUN TƏTBİQİ QAYDALARI (186-190)
VIII. İŞƏGÖTÜRƏNİN VƏ İŞÇİNİN QARŞILIQLI MADDİ MƏSULİYYƏTİ
30. İŞƏGÖTÜRƏN VƏ İŞÇİNİN QARŞILIQLI MADDİ MƏSULİYYƏTİNİ MÜƏYYƏN EDƏN HALLAR (191-194)
31. İŞƏGÖTÜRƏNİN İŞÇİYƏ VURDUĞU ZİYANA GÖRƏ MADDİ MƏSULİYYƏTİ VƏ ONUN HƏLLİ QAYDALARI (195-197)
32. İŞÇİNİN İŞƏGÖTÜRƏNƏ VURDUĞU ZİYANA GÖRƏ MADDİ MƏSULİYYƏTİ VƏ ONUN HƏLLİ QAYDALARI (198-206)
IX. ƏMƏYİN MÜHAFİZƏSİ
33. ƏMƏYİN MÜHAFİZƏSİ NORMALARI, QAYDALARI VƏ PRİNSİPLƏRİ (207-210)
34. ƏMƏYİN MÜHAFİZƏSİNİN HÜQUQİ, TƏŞKİLATİ-TEXNİKİ VƏ MALİYYƏ TƏMİNATI (211-223)
35. İŞÇİNİN ƏMƏYİN MÜHAFİZƏSİ HÜQUQUNUN HƏYATA KEÇİRİLMƏSİ ÜÇÜN TƏMİNATLAR (224-234)
36. ƏMƏYİN MÜHAFİZƏSİ NORMALARINA VƏ QAYDALARINA ƏMƏL OLUNMASINA NƏZARƏT VƏ İŞƏGÖTÜRƏNLƏRİN MƏSULİYYƏTİ (235-239)
X. QADINLARIN, YAŞI 18-DƏN AZ OLAN İŞÇİLƏRİN VƏ AQRAR SAHƏDƏ ƏMƏK MÜNASİBƏTLƏRİNİN TƏNZİMLƏNMƏSİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ
37. QADINLARIN ƏMƏK HÜQUQU VƏ ONUN HƏYATA KEÇİRİLMƏSİNDƏ TƏMİNATLARI (240-246)
38. YAŞI 18-DƏN AZ OLAN İŞÇİLƏRİN ƏMƏYİNDƏN İSTİFADƏNİN XÜSUSİYYƏTLƏRİ (248-255)
39. KƏND TƏSƏRRÜFATI MÜƏSSİSƏLƏRİNDƏ İŞÇİLƏRİN ƏMƏK MÜNASİBƏTLƏRİNİN TƏNZİMLƏNMƏSİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ (256-258)
XI. ƏMƏK MÜBAHİSƏLƏRİ
40. KOLLEKTİV ƏMƏK MÜBAHİSƏLƏRİ (259-261)
41. KOLLEKTİV TƏLƏBLƏRİN İRƏLİ SÜRÜLMƏSİ VƏ ONLARA BAXILMASI (262-264)
42. KOLLEKTİV ƏMƏK MÜBAHİSƏLƏRİ HƏLLİNİN BARIŞDIRICI ÜSULLARI (265-269)
43. KOLLEKTİV ƏMƏK MÜBAHİSƏLƏRİNİN HƏLLİ MƏQSƏDİ İLƏ TƏTİL HÜQUQUNUN HƏYATA KEÇİRİLMƏSİ (270-286)
44. FƏRDİ ƏMƏK MÜBAHİSƏLƏRİ, ONLARIN TƏRƏFLƏRİ VƏ PREDMETİ (287-293)
45. FƏRDİ ƏMƏK MÜBAHİSƏLƏRİNİN HƏLLİ QAYDALARI (294-303)
XII. İŞÇİLƏRİN SOSİAL SIĞORTASI
46. İŞÇİLƏRİN SOSİAL SIĞORTA OLUNMASININ TƏNZİMLƏNMƏSİ (304-307)
XIII. YEKUN NORMALAR
47. BU MƏCƏLLƏNİN TƏLƏBLƏRİNƏ ƏMƏL OLUNMASINA NƏZARƏT. ƏMƏK QANUNVERİCİLİYİNİN POZULMASINA GÖRƏ MƏSULİYYƏT (308-313)
48. AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ƏMƏK MƏCƏLLƏSİNİN TƏTBİQİ İLƏ BAĞLI HÜQUQİ TƏNZİMLƏMƏ MƏSƏLƏLƏRİ (314-317)

Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinin tam mətni